November 30, 2014

Acrylic Painting - Winter

Foxes - amazing creatures, aren't they?  ^.^

Winter - Acrylics on paper 30cm x 21cm in white frame.

* * *
Lišáci - úžasní tvorové, že?  ^.^

Zima - Akryly na papíře 30cm x 21cm v bílém rámu.Winter - Zima

Detail

In frame - V rámku

October 8, 2014

Digital Painting - Nixa

This image was created during the 30-day trial of Photoshop CC, just Photoshop is considered the standard in the field of graphic design, photography, etc.. For ​​digital painting I used open-source programs such as Gimp or Krita and I wanted to know if a professional software is really that much better. 
I must admit work in Photoshop for me is pleasant, smooth, very core of the software is nimble without lags. As a painter I work mostly with brushes, clipping masks, adjustments and all of these components work perfectly. 
When I look at what I painted, I'm pleased, I find the picture more detailed, generally of better quality, more *clear*  (I concentrated purely on how to achieve better results in the painting in this software and not the theme ... even though that ugly fish looks cool :))

Sometimes you must do a complete crap, just to keep your sanity right. :)


* * *

Tento obrázek vznikl v průběhu mé 30ti denní zkušební verze Photoshopu CC, právě Photoshop je považován za standard v oblasti grafiky, designu, fotografie apod. Pro digitální malbu jsem používala open-source programy jako je Gimp nebo Krita a chtěla jsem vědět, jestli profesionální software je opravdu o tolik lepší.
Musím přiznat práce ve Photoshopu je pro mě příjemná, plynulá, samotné core programu je svižné bez sekanců. Jako malíř nejvíc pracuji se štětci, clipping maskami a konečnou úpravou (adjustments) a všechny tyto složky fungují bezvadně.
Když kouknu na to, co jsem namalovala , jsem spokojená, obrázek mi přijde detailnější, celkově kvalitnější, nějak *čistší* (soustředila jsem se jen na to, jak dosáhnout lepších výsledků v malování v tomto programu a ne na námět ... ikdyž ta humusácká ryba je cool :)) (humus-humr-whatever)

Člověk někdy musí udělat úplnou blbost, jen aby neztratil zdravý rozum. :)

Pečení holubi do huby nelítaj, ale mutantní humři ... kdo ví. ^.^


Nixa

September 26, 2014

Digital Painting - Liberty

There are people who know how to be free.

Relax and take a look ...
* * *

Jsou lidé, kteří vědí, jak být svobodnými.

Uvoněte se a pohlédněte ...

Liberty - Svoboda

Initial sketch - Počáteční náčrt

August 24, 2014

Wolf - acrylic painting

Each painting is teaching me something new, thanks for that. :) While working on this picture, I could try a new techniques and a result is a painting with classic look. When I look at my work, I'm not too narrowly focused in themes and techniques, nor in the media. And such diversity suits me. I like all kinds of commissions (they always represent a great challenge), and my own work too, where I try to push my boundaries. For me there is nothing more interesting than painting and creating.

Wolf - Acrylic on paper 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!
* * *

Každý obraz mě naučí něco nového, díky za to. :) Při práci na tomto obrázku jsem si mohla vyzkoušet nové techniky a vytvořit tak obraz s hodně klasickým vzhledem. Když se podívám na svoji tvorbu, nejsem příliš úzce zaměřená, jak v tématech, v technikách či médiích. A právě taková rozmanitost mi vyhovuje. Mám ráda zakázky všeho druhu (ty představují vždy velkou výzvu) i vlastní práci, kde se snažím posunout své hranice. Pro mě není nic zajímavějšího než malovat a tvořit.

Vlk - akryly na papíře 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!

Wolf - Vlk

Progress - Postup


August 3, 2014

Commissioned paintings - Herbs

It was nice to work on these commissions, I like to paint natural motives. The theme of these commissions were mainly specific types of herbs (daisies, poppies, pansies, cornflowers, euphrasia and thyme) and another client request was the integration of small fairies in the picture. After agreement, I painted a meadow full of poppies and daisies (plus few animals), and for the second image I chose a basket full of herbs and fairies.
Images look great and I even fit them in frames. They suited them. :)

Both paintings done with acrylics on paper 32 cm x 24 cm.

* * *
Na této zakázce se mi pracovalo dobře, přírodní motivy maluji vždy ráda. Tématem zakázky byly hlavně specifické druhy bylinek (kopretiny, máky, chrpy macešky světlík lékařský a mateřídouška) a další požadavek klienta bylo zakomponování drobných víl do obrázku. Po domluvě jsem nakonec namalovala louku plnou máků a kopretin (přimalovala jsem také několik zvířat), a pro druhý obraz jsem zvolila košík se všemi bylinkami a vílami.
Obrázky se povedly a dokonce jsem je zasadila do rámků. Slušely jim. :)

Oba obrázky malovány akrylovými barvami na papír 32cm x 24cm.

Meadow - Louka
Basket - Košík
Photos taken hastily before packing.- Narychlo vyfoceno před zabalením.

June 29, 2014

Moment of awareness - acrylic painting

Some moments in our lives are significant carriers of awareness. Kind of insight, whether inward or outward. Whether it's something big or quite trivial, always surprise us and change us forever.

Some moments last for eternity. 

A few months ago I started to paint the big picture, the initial intention was to create something simple, easy, bit abstract on large format. But somehow it did not work. The picture was staring at me and protested: "You can not leave me like that!". The next two days I tried everything possible, painting, rinsing, scratching, berating, but in vain. It lay there for several months.

I realized that the image does not want to be mere decoration, wants to live and speak. I went back to it, knowing.

Whether in meditation, imagination, or just with open-eyed, we still have something to explore, to realize.* * *
Některé okamžiky v našich životech bývají nositeli výrazného uvědomění. Jakéhosi vhledu, ať už směrem dovnitř nebo ven. Ať jde o něco opravdu velkého nebo docela nicotného, vždy nás to překvapí a navždy změní.

Některé okamžiky trvají celou věčnost.

Před několika měsíci jsem začala malovat velký obraz, prvotní záměr byl vytvořit něco jednoduchého, lehce abstraktního na pořádný formát. Ale nějak to nedopadlo. Obraz na mě civěl a protestoval : "Takhle mě nemůžeš nechat!". Další dva dny jsem zkoušela všechno možné, malovala, vymývala, škrábala, hubovala, ale marně. Ležel mi tady několik měsíců.

 Uvědomila jsem si, že obraz nechce býti pouhou dekorací, chce žít a promlouvat. Vrátila jsem se tedy k němu, vědíc.

Ať už v meditaci, imaginaci anebo jen s otevřenýma očima, máme stále, co objevovat, co si uvědomit.


Acrylic on canvas panel 70cm x 50cm (framed) - Akryly na sololitu 70cm x 50cm.(v rámu)

Detail
Golden acrylic paint here and there - Zlatá akrylová barva sem tam
Nice and unobtrusive frame. - Příjemný, nenápadný rám.
Progress - Postup
Progress - Postup
Progress - Postup

May 30, 2014

Breakfast

I like still lifes, they are so quiet .... I did look at my breakfast and I thought, why not? I took a picture of it and ate it (cannot let the tea get cold :)). This is how my day begins, the actual day. No artificial falsehood somewhere in a cafe with french croissants, exotic fruits and latte macchiato. At home, alone. We will meet at this table at dinner time so I left space between us flow as well as the time passes us by.

Have a nice real day. :)
* * *
Mám ráda zátiší, jsou tak klidná... . Koukám na svoji snídani a říkám si, proč ne? Vyfotila jsem si to a snědla (přece si ten čajík nenechám vychladnout :)). Takhle začíná můj den, skutečný den. Žádná umělá faleš kdesi v kavárně s francouzským croisantem, exotickým ovocem a spešl kávou. Doma, sama. Sejdeme se u stolu jen u večeře a proto jsem nechala prostor mezi námi plynout stejně jako čas, který nás míjí.

Přeji vám hezký skutečný den. :)


Acrylics on paper - Akryly na papíře

April 16, 2014

Cliché

The cliché, mindlessly repetitive, banal. In other words, it was already there, boooring. It is everywhere and it is connected with some bad smell.


Why can not I paint such cat? Because genuine artist does not do anything already there. 
Everything repeats after all? Therefore, you have to come up with something new. 
Do I really have to? Of course. 
But it's nice ... Just do not tell anyone! 

  The cliché was, is and will be.


* * *
Klišé, bezmyšlenkovitě se opakující, banální. Jinak řečeno, to už tu bylo, nudaaa. Je všude kolem a je s ním spojen jakýsi puch.


Proč nemůžu namalovat přávě takovou micku? Protože ryzí umělec nedělá nic, co už tu bylo.
Všechno se přeci opakuje? Proto musíš přijít na něco nového.
A skutečně musím? Samozřejmě.
Vždyť je to hezké... Hlavně to nikomu neříkej!

 Klišé bylo, je a bude.

Leopard

March 21, 2014

Evolution of my portraiture

I think there is no artist who would not want to paint at least one portrait of a man. There's some kind of a bond, ... a reflection of humanity in the mirror of our minds. We can focus on quite different topics or we can be fascinated by a completely different world, but sometimes somewhere inside there is .... a face. Someone. The person.

I'm still trying to improve the portraiture of people, I'm making progress, yet ... damn, it's so difficult. Portrait of a man in an imperfect reflection must be perfect. Or not? ... Anyway, I will not give up.


* * *
Myslím, že neexistuje výtvarník, který by nechtěl namalovat, byť jen jediný, portrét člověka. Je v tom jakési pouto, ... odraz lidství v zrcadle našich myslí. Můžeme se zaměřit na docelá jiná témata, může nás fascinovat úplně jiný svět, přesto tam občas někde je .... tvář.  Někdo. Osoba.

Stále se snažím zlepšit se v portrétování lidí, dělám pokroky, přesto ... je to sakra těžké. Portrét člověka v odrazu nedokonalého musí být dokonalý. Anebo ne? ... Nehodlám se vzdát.


Some of my old portraits - Některé z mých starších portrétů.

Portrait of an Old Lady 2014 - Portrét starší dámy 2014
Portrait of a Woman 2014 - Portrét ženy 2014
Portrait of an Young Girl 2014 - Portrét mladé dívky 2014

February 3, 2014

Comic - Banana Kill

I found a competition for League of Legends , to create comics on this game theme. I've never done comics before, so I thought I would give it a try . Every experience is good. And I must admit , it is not as easy as it looks.

Comic page took me about a week and I found out a lot of interesting things. Right from the beginning I realized that I am a painter, blend in colors (either physically or digitally ), it is just right thing for me :) . Merely fill in a solid color is so weak , it makes me nervous :P. Yet this comic taught me fully perceive shadows and light. And another thing I have found out, that devise a funny story is another story. :). I like humorous stories but somewhere in the back of my head there are rather images and thoughts about life.... thoughts in pictures, images in thoughts . Most reputable, rumbling somewhere beneath the surface , bubbling in the depths.

So I created a comic not so comic as I would like ( I sound schizophrenically :)) . A viewer / reader must be clearly League of Legends player to be able to understand the humor . But despite everything , it was a really good experience.

And here is my progress .
* * *
Narazila jsem na soutěž pro League of Legends, vytvořit komiks na téma této hry. Ještě jsem komiks nikdy nedělala, tak jsem si řekla, že to zkusím. Každá zkušenost je dobrá. A musím uznat, není to tak jednoduché jak to vypadá.

Komiks mi trval asi týden a přišla jsem na spoustu zajímavých věcí. Hned ze začátku mi došlo, že jsem malíř neboli patlal :) , matlat se v barvě (ať už fyzicky nebo digitálně), to je moje :). Jen vyplnit místo jednolitou barvou je tak nedostačující, jsem z toho nervózní :P . Přesto mě tento komiks učil plně vnímat stíny a světlo. A další věc, na kterou jsem přišla, bylo zjištění, že vymyslet srandovní příběh je úplně jiný kafe. Já jsem spíše na čajíček :) . Ne že bych neměla ráda humor, že by mě občas taky něco směšného nenapadlo, ale tam někde vzádu v hlavě mám spíše obrazy a myšlenky o životě .... myšlenky v obrazech, obrazy v myšlenkách. Většinou seriózní, dunící kdesi pod povrchem, bublající v hlubinách.

Vytvořila jsem tedy komiks né tak komiksový jak bych si přála (zním schizofrenicky :)). A divák/čtenář zjevně musí být hráčem League of Legends, aby byl schopen pochopit humornou stránku. Ale přesto všechno, byla to opravdu dobrá zkušenost.

A tady je můj postup.

Sketch - Skica

Lineart - Lineart (český překlad snad neexistuje)

Finished comic page - Hotový komiks.

January 5, 2014

Kalimpong - Acrylic Painting

This painting was a commission on which I worked for a good 5 weeks. It is the largest painting I have ever painted, I'm glad I could work on it. New experiences, ideas, insights accompanied this creation.

The painting depicts the city of Kalimpong in West Bengal, India. I tried to create a landscape with all the trimmings, with a slight change. It is a town located in the 1,250 meters in a spectacular setting, with pleasant climate and interesting people. Himalayan massif dominates the top of the image with its third highest mountain in the world, Kanchenjunga. At the bottom is the town itself, Kalimpong, which is often shrouded in mist.

Kalimpong is a really exciting place.

Acrylics on canvas 90cm x 60cm x 4cm.
* * *
Na tomto obraze na zakázku jsem pracovala dobrých 5 týdnů. Jde o největší obraz, jaký jsem kdy namalovala, jsem ráda, že jsem na něm mohla pracovat. Nové zkušenosti, nápady, postřehy mě celou dobu doprovázely.

Obraz zachycuje město Kalimpong v Západním Bengálsku, Indie. Snažila jsem se o krajinku se vším všudy, s lehkou změnou. Jde o město ležící v 1 250 metrech v úžasném prostředí, s příjemným klimatem a zajímavými lidmi. Himalájský masiv dominuje horní části obrazu se svou třetí nejvyšší horou světa Kanchenjungou. Ve spodní části leží město samotné, Kalimpong, které bývá často zahaleno mlhou.

Opravdu zajímavé místo.

Akryly na plátně 90cm x 60cm x 4cm.


Color Scripts -Barevná schémata.
And so it begins... A tak to začíná...
And so it ends. - A tak to končí.
Detail
Detail
Detail
Deep canvas, sides are painted too. - Hluboké plátno, strany jsou taktéž malovány.