December 22, 2015

Christmas Card


Merry Christmas and Happy New Year to all of you ...

^ . ^

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok vám všem ...Detail

November 30, 2015

Illustrations for a short film

I've always wanted to work on a film, and this year I had such an opportunity. It was a short film called "Přízraky ze Supí hory" ("Spirits of the Vulture Mountain"(loosely translated)), shows a story on the theme of one of Teplice legends. My job was to paint the environment / background for this film. It was very interesting work, and even more interesting result. * My * pictures remained mere images, until Miroslav started to work with them, and they began to come alive ... by movement, music, narration, actors ... full of magic. ^. ^

I am glad I was involved in this project, my horizons broadened again... fantastic! * dance * I greatly appreciate the fact that my director, Miroslav Bula, chose me for the job.

Thank you, Miroslav.
More of Miroslav's works can be found at his website .

* * *

Vždycky jsem si přála pracovat na filmu a tento rok jsem právě takovou možnost měla. Jednalo se o krátký film s názvem "Přízraky ze Supí hory", šlo o povídku na motivy jedné z teplických pověstí. Mým úkolem bylo namalovat prostředí/pozadí pro tento film. Byla to velmi zajímavá práce a ještě zajímavější výsledek. *Mé* obrázky zůstávaly pouhými obrázky, dokud s nimi Miroslav nezačal pracovat a ony začaly ožívat, ... pohybem, hudbou, vyprávěním, herci ... úplná magie. ^.^

Moc ráda jsem se na tomto projektu podílela, o tolik jsem si rozšířila obzory, ... paráda! *dance* Velmi si vážím toho, že si mě režisér, Miroslav  Bula pro tuto práci vybral.

Děkuji, Mirku.
Více z Miroslavovy tvorby můžete vidět na jeho stránkách .


* * *


* * *

Painted Backgrounds digitally - Malovaná pozadí digitálně
October 24, 2015

Halloween 2015

I do not know where it came from, but little inclination arised to create something *harsher*  ^. ^ ... But that's me, I am not going to paint same thing over and over again. Only when I come across new theme, technique or medium, then I move a bit further, even if it means more work ... I do not regret.
Hmm .. what about next time. ^. ^

Wishing you a wonderful autumn.

* * *

Netuším jak je to možné, ale kde se vzala, tu se vzala chuť vytvořit něco *drsnějšího*. ^.^ ... Ale to jsem celá já, eště abych malovala *cosi* stále dokola. Jen, když nakousnu nové téma, techniku nebo médium, pak se posouvám zase o kus dál, přestože to znamená více práce, ...  nelituji. 
Hmm.. co to asi bude příště. ^.^

Přeji Vám krásný podzim.

Vampiress - Vampířice

School - Škola

July 23, 2015

Digital Paintings - Cute rodents in a way

Many artists are trying to find their style, technique or just the right brush and they feel that if they find it, then everything will go easily. I also was looking for ... and I realized that what I look for is an illusion. The world is constantly evolving and we likewise.

Finding the right digital brushes - On these three pictures, you can follow the development of both the use of brushes and style / technique. From softy brush over sharp after a combination of everything. Eventually I realized that even though I have several favorite brushes on which I can count, there is  goodness in it if I change the settings or create a completely new one to emphasize certain aspects of the image. The result is fresh, work is interesting, I can learn something new and my art can then flow like life itself.

Live today, not tomorrow. ^. ^

* * *

Mnoho výtvarníků se snaží najít si svůj styl, techniku anebo jen správný štětec a mají pocit, že když to najdou, všechno pak půjde prakticky samo. Taky jsem taková byla, taktéž jsem hledala, ... a zjistila jsem, že to, co hledám je jen iluze. Svět se neustále vyvíjí a my s ním.

Hledání toho pravého digitálního štětce - Na těchto třech obrázcích můžete sledovat vývoj jak v použití štětců, tak ve stylu/technice. Od softy štětců přes sharp po kombinaci všeho možného. Nakonec jsem zjistila, že ikdyž mám několik oblíbených štětců, na které se můžu spolehnout, je dobré, když změním jejich nastavení anebo vytvořím zcela nový, abych tak zdůraznila jisté aspekty obrázku. Výsledek je pak svěží, práce zajímavá, něco nového se naučím a můj art pak může plynout jako život sám.

Žijte dnes, nehledejte zítřek. ^.^


Lily of the valley - Konvalinka


Wisdom - Moudrost


Delicious - Delikatesa

June 22, 2015

Digital Paintings - Sport Games

For me it is important to discover, to learn, to push my own boundaries. It's not easy, but it's worth it.

So these two, I really enjoyed. Not only that, I processed a new topic - sport, but I also managed to create something different in style with bit of humor. Amazing. ^.^

In diversity there is such a nice freshness.
* * *

Pro mě je důležité objevovat, učit se, posouvat své vlastní hranice. Není to jednoduché, ale stojí to za to. 

Tak tyhle dva jsem si opravdu užila. Nejen, že jsem zpracovala nové téma - sport, ale také se mi povedlo vytvořit stylově něco odlišného s troškou humoru. Paráda. ^.^

V rozmanitosti je taková příjemná svěžest. 


Golf

Curling

April 8, 2015

Digital Painting - Poem Illustration

Poetry is a wonderful thing, and this particular poem ... this one I understand.
The English translation of this poem I could not find, pitty. Oldrich Mikulasek - The last poem.

* * *

Poezie je úžasná věc a tato konktrétní báseň...té já rozumím.


Oldřich Mikulášek - Poslední báseň

Co vzdáleno bylo, je blízké.
Stále bližší je osud.
Zahalen v listí sám sobě šeptá strom,
co do všech stran šumíval dosud.

Už dlouho jsem neležel na zemi.
Teď ležím - a sotva na myš snad si písknu.
Tebe však vroucněji v náručí,
v paměť té země tě vtisknu.

Potom už do vlastních padám slov,
hladových, se chřtánem vlčím.
S trháním masa, s drcením kostí svých
slyším, jak požírán, mlčím.January 4, 2015

Pencil Drawing - Otters

I've always admired those nice illustrations of animals in old educational books ... but at first, artist has to grow into this .... so now, it is time for me. ^. ^

Pencil on paper 21cm x 30cm. (A4)
* * *
Vždycky jsem obdivovala ty příjemné ilustrace zvířat ve starých naučných knihách ... ale výtvarník k tomu  musí nejdřív dospět .... a tak teď nastal čas i pro mě. ^.^

Tužka na papíře 21cm x 30cm. (A4)

Otters - Vydry