December 2, 2012

Digital Painting - Chic

For a long time I deal with serious topics and I needed a change, it's time to paint something more playful. :)
* * *
Už dlouho řeším těžká témata a potřebovala jsem změnu, je načase namalovat něco veselejšího. :)

Chic

November 22, 2012

Digital Painting - Front Line

There's always something to learn, improve and it was not otherwise this time.

She is determined, experienced, strong, wise and still beautiful, even though she has gone through many battles. She has tasted much...

* * *
Vždycky je se co učit, co zlepšovat a nebylo tomu jinak ani tentokráte.

Je odhodlaná, zkušená, silná, moudrá i stále krásná,  přestože již prošla mnoha bitvami. Zakusila mnohé... 


Front Line - Přední linie

Detail of original size - Detail originální velikosti

October 23, 2012

Digital Painting - Creation

The real end of things does not exist, there is always something new rising from the dust of the past. Fascinating how the universe responds, changes ... lives.

Where one ends, the other begins ....

* * *
Skutečný konec věcí neexistuje, vždy povstane něco nového z prachu minulého. Fascinující jak vesmír reaguje, mění se, ... žije.

Kde jedno končí, druhé začíná ....

Creation - VznikDetail of original size - Detail originální velikosti

Detail of original size - Detail originální velikosti

Detail of original size - Detail originální velikosti

September 29, 2012

Digital Paintings - The End

     Both paintings have the same theme (probably every artist comes over time to this point and I am sure it's not the last time) and that's The End. It can be viewed from many angles, it is not always just about the end of life, but also the ego, hope, joy and pain .... Yet there is no need of repentance, change is a natural course of all things.
***
     Oba tyto obrazy mají stejný námět (zřejmě každý výtvarník časem dojde právě do tohoto bodu a jsem si jistá, že to taky není naposled) a tím je Konec. Lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu, nejde vždy jen o konec života, ale také ega, nadějím, radosti i bolesti.... Přesto není třeba lítosti, změna je přirozeným dějem všech věcí.

At The End - Na konci

Time is Up - Čas se nachýlil


September 20, 2012

Digital Painting - Color

Ultimately, it is very simple. Why? That's why .... for the color, for the movement, for the consistency, for the freshness, for the beauty, for the part and totality, ...for painting itself. That's why I paint.

 * * *
Nakonec je to velmi prosté. Proč? Právě proto....pro tu barvu, pro ten tah, pro tu hutnost, pro tu svěžest, pro tu krásu,  pro část i celek,... pro malbu. Proto maluji.


Color - Barva

September 4, 2012

More digital paintings

The city and the forest ... both so specific... 
 * * *
Město a les ... obojí tak specifické...

The City - Město

Guardian of the Forest - Strážkyně lesa

July 28, 2012

Digital Paintings

It's time to learn something new, try another medium. Working on a computer is different, even though I noticed that I approach to painting nearly identical compared to traditional media such as acrylics or pencil. I tend to paint rather than using all kinds of auxiliary tools. I create the whole image in MyPaint (I like the brushes) and for final editing I use Gimp.
 * * *
Nastal čas naučit se něco nového, vyzkoušet jiné médium. Práce na počítači je odlišná, ikdyž jsem si všimla, že přistupuji k malbě skoro totožně ve srovnání s tradičním médiem, jako jsou akryly nebo tužka. Mám tendenci spíše vymalovat obrázek než využívat všelijaké pomocné nástroje. Celý obrázek vytvořím v MyPaint (mám ráda jeho štětce) a pro závěrečné úpravy použiji Gimp.

Witch - Čarodějka

Untitled - Bez názvu

July 20, 2012

Pencil Drawings

I have rediscovered a pencil and square format. It's nice time to time *dust off * medium or try something new (otherwise it would be boring). So I have begun to draw the characters, rather imaginative.

I love little pictures. :)

Pencil on paper 16 cm x 16 cm.

 * * *

Znovu jsem objevila tužku a čtvercový formát. Je fajn si po čase *oprášit* médium nebo si vyzkoušet něco nového (jináč by to byla nuda). Pustila jsem se tedy do kresby postav, spíše fantazijních.

Miluju malé obrázky. :)

Kresby tužkou na papír 16cm x 16cm.Dryad - Dryáda

Angel - Anděl

Phoenix - Fénix

Shaman - Šaman

Summer - LétoJune 1, 2012

Acrylic Painting - Landscape

For a first time I had the opportunity to paint on stretched canvas and I must say, it's perfection. :) Working on it is different, interesting. The color is strong, brush glides over the surface and that tension, it's like paint on an organic surface.

The canvas is alive. (yes I know how strange it sounds, ...  but I am sure painters understand me)

Acrylic on canvas 25cm x 35 cm.


* * *
Poprvé jsem měla možnost malovat na napnuté plátno a musím konstatovat, je to dokonalost. :) Práce na takovém podkladě je jiná, zajímavější. Barva je výrazná, štětec hezky klouže po povrchu a to pnutí, je to jako malovat na organický povrch.

Plátno je živé. (ano vím, jak podivně to zní,... malíři mi budou jistě rozumnět)


Akryl na plátně 25cm x 35cm.


Original  

Initial sketch - Výchozí skica

Detail 

Detail

On the wall. - Na zdi.

The sides are also painted and picture can be hung without a frame.  
Boční strany jsou taktéž namalovány a obraz tak může být pověšen i bez rámu.

May 1, 2012

Acrylic Painting - Daydreaming

The work of artist is infinite. Even if I would tried to design all the topics in the world, it would took probably thousands of years. :) A little bit of humor in the form of daydreaming and its possible pitfalls. 

I worked very loosely and experimented a lot. Layers of colors, brush strokes or palette knife strokes are highly visible.
Acrylic on paper 30cm x 40cm.

***
Práce výtvarníka je nekonečná. I kdybych se pokusila o ztvárnění všech témat na světě, tvralo by mi to asi tisíc let. :) Troška humoru v podobě denního snění a jeho možných úskalí.
 
Pracovala jsem velmi volně a hodně experimentovala. Vrstvy barev, tahy štětcem nebo špachtlí jsou značně viditelné.
Akryl na papíře 30cm x 40cm.

 

Original

Detail

Detail

March 23, 2012

Acrylic Painting - Universe

The universe is not chaotic, as it seems. So huge, living in its transformations ...fascinating...
Acrylic on paper 40cm x 30cm.

* * *

Vesmír není chaotický, jak se na první pohled zdá. Tak obrovský, živoucí ve svých proměnách ...fascinující...
Akryl na papíře 40cm x 30cm.


Universe - Vesmírdetail

March 7, 2012

Acrylic Painting - Chaos


 At first glance it does not seems like that , but all of my works, at least for over the last year, are linked to one another. This connection is different, is material, technique, feeling or an idea. In this case I used a paint residues from the previous image (Common Midwife Toad), and there was also a clear idea to deny all that *affectation* and let the paints to sing their song. 

Mixed traditional media on paper 30cm x 40cm. (acrylics, marker, gel pen, gesso)

 * * *
Na první pohled to tak nevypadá, ale všechny mé práce, aspoň za poslední rok, navazují jedna na druhou. Tato návaznost je různá, spočívá v materiálu, technice, pocitu nebo myšlence. V tomto případě jsem použila zbytky barvy z předešlého obrazu (Ropuška Starostlivá) a dále tu byla také jasná myšlenka, popřít všechnu tu *uhlazenost* a nechat barvy promlouvat.

Smíšená tradiční média na papíře 30cm x 40cm. (akryly, fix, gelové pero, šeps)

Original

Detail

^.^

February 18, 2012

Acrylic Painting - Toad

 After all that surrealist / expressionist (for inclusion in any of the isms does not matter) paintings I needed a little change. Real touch of nature in the form of Common Midwife Toad.
Acrylic on paper 30cm x 40cm.
* * *
Po všech těch surrealistických / expresionistických (na zařazení do některého z ismů nezáleží) obrazech jsem potřebovala malou změnu. Troška přírody v podobě Ropušky Starostlivé.
Akryl na papíře 30cm x 40cm.

Original

Detail
My workspace - Pracovní plocha


January 3, 2012

Acrylic Painting - Moment

That moment when we just are ...
Acrylic and colored pencils on paper 40cm x 30cm.

 * * *
Ten okamžik, kdy prostě jsme ...
Akryl a pastelky na papíře 40cm x 30cm.Detail