September 29, 2012

Digital Paintings - The End

     Both paintings have the same theme (probably every artist comes over time to this point and I am sure it's not the last time) and that's The End. It can be viewed from many angles, it is not always just about the end of life, but also the ego, hope, joy and pain .... Yet there is no need of repentance, change is a natural course of all things.
***
     Oba tyto obrazy mají stejný námět (zřejmě každý výtvarník časem dojde právě do tohoto bodu a jsem si jistá, že to taky není naposled) a tím je Konec. Lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu, nejde vždy jen o konec života, ale také ega, nadějím, radosti i bolesti.... Přesto není třeba lítosti, změna je přirozeným dějem všech věcí.

At The End - Na konci

Time is Up - Čas se nachýlil


September 20, 2012

Digital Painting - Color

Ultimately, it is very simple. Why? That's why .... for the color, for the movement, for the consistency, for the freshness, for the beauty, for the part and totality, ...for painting itself. That's why I paint.

 * * *
Nakonec je to velmi prosté. Proč? Právě proto....pro tu barvu, pro ten tah, pro tu hutnost, pro tu svěžest, pro tu krásu,  pro část i celek,... pro malbu. Proto maluji.


Color - Barva

September 4, 2012

More digital paintings

The city and the forest ... both so specific... 
 * * *
Město a les ... obojí tak specifické...

The City - Město

Guardian of the Forest - Strážkyně lesa