July 28, 2012

Digital Paintings

It's time to learn something new, try another medium. Working on a computer is different, even though I noticed that I approach to painting nearly identical compared to traditional media such as acrylics or pencil. I tend to paint rather than using all kinds of auxiliary tools. I create the whole image in MyPaint (I like the brushes) and for final editing I use Gimp.
 * * *
Nastal čas naučit se něco nového, vyzkoušet jiné médium. Práce na počítači je odlišná, ikdyž jsem si všimla, že přistupuji k malbě skoro totožně ve srovnání s tradičním médiem, jako jsou akryly nebo tužka. Mám tendenci spíše vymalovat obrázek než využívat všelijaké pomocné nástroje. Celý obrázek vytvořím v MyPaint (mám ráda jeho štětce) a pro závěrečné úpravy použiji Gimp.

Witch - Čarodějka

Untitled - Bez názvu

July 20, 2012

Pencil Drawings

I have rediscovered a pencil and square format. It's nice time to time *dust off * medium or try something new (otherwise it would be boring). So I have begun to draw the characters, rather imaginative.

I love little pictures. :)

Pencil on paper 16 cm x 16 cm.

 * * *

Znovu jsem objevila tužku a čtvercový formát. Je fajn si po čase *oprášit* médium nebo si vyzkoušet něco nového (jináč by to byla nuda). Pustila jsem se tedy do kresby postav, spíše fantazijních.

Miluju malé obrázky. :)

Kresby tužkou na papír 16cm x 16cm.Dryad - Dryáda

Angel - Anděl

Phoenix - Fénix

Shaman - Šaman

Summer - Léto