August 24, 2014

Wolf - acrylic painting

Each painting is teaching me something new, thanks for that. :) While working on this picture, I could try a new techniques and a result is a painting with classic look. When I look at my work, I'm not too narrowly focused in themes and techniques, nor in the media. And such diversity suits me. I like all kinds of commissions (they always represent a great challenge), and my own work too, where I try to push my boundaries. For me there is nothing more interesting than painting and creating.

Wolf - Acrylic on paper 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!
* * *

Každý obraz mě naučí něco nového, díky za to. :) Při práci na tomto obrázku jsem si mohla vyzkoušet nové techniky a vytvořit tak obraz s hodně klasickým vzhledem. Když se podívám na svoji tvorbu, nejsem příliš úzce zaměřená, jak v tématech, v technikách či médiích. A právě taková rozmanitost mi vyhovuje. Mám ráda zakázky všeho druhu (ty představují vždy velkou výzvu) i vlastní práci, kde se snažím posunout své hranice. Pro mě není nic zajímavějšího než malovat a tvořit.

Vlk - akryly na papíře 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!

Wolf - Vlk

Progress - Postup


August 3, 2014

Commissioned paintings - Herbs

It was nice to work on these commissions, I like to paint natural motives. The theme of these commissions were mainly specific types of herbs (daisies, poppies, pansies, cornflowers, euphrasia and thyme) and another client request was the integration of small fairies in the picture. After agreement, I painted a meadow full of poppies and daisies (plus few animals), and for the second image I chose a basket full of herbs and fairies.
Images look great and I even fit them in frames. They suited them. :)

Both paintings done with acrylics on paper 32 cm x 24 cm.

* * *
Na této zakázce se mi pracovalo dobře, přírodní motivy maluji vždy ráda. Tématem zakázky byly hlavně specifické druhy bylinek (kopretiny, máky, chrpy macešky světlík lékařský a mateřídouška) a další požadavek klienta bylo zakomponování drobných víl do obrázku. Po domluvě jsem nakonec namalovala louku plnou máků a kopretin (přimalovala jsem také několik zvířat), a pro druhý obraz jsem zvolila košík se všemi bylinkami a vílami.
Obrázky se povedly a dokonce jsem je zasadila do rámků. Slušely jim. :)

Oba obrázky malovány akrylovými barvami na papír 32cm x 24cm.

Meadow - Louka
Basket - Košík
Photos taken hastily before packing.- Narychlo vyfoceno před zabalením.