August 30, 2013

Acrylic Painting - Horse

I am testing new acrylic paints, brand Liquitex. They are slightly different than Talens acrylics. I can work with them well, in the end, it feels like if I painted with gouache. Image has a lot of light in it (how is it possible, I do not know ... maybe a new composition, color choice, who knows.). Paint dries to matte film, it suits me. Definitely I will use them and maybe I will try a different manufacturer. It's nice to try something new again, whether it is style, aproach or media.

Acrylics on paper 15cm x 20cm.
* * *
Testuji nové akrylové barvy značky Liquitex. Jsou jiné než akryly od Talens, co výrobce, to jiný produkt. Pracuje se mi s nimi dobře, ve výsledku mám pocit, jako kdybych malovala s temperkami. Obrázek působí hodně světle (jak je to možné, netuším... snad nové složení, výběr barev, kdo ví.). Barvičky zasychají do matného filmu, to mi vyhovuje. Rozhodně je budu používat a možná zkusím i jiné výrobce. Je fajn zase vyzkoušet něco nového, ať už jde o techniku, přístup nebo média.

Akryly na papíře 15cm x 20cm.
Acrylic Painting - Peonies

This picture I painted for my mom's birthday. It does not seem, but required a lot of work and time. With large paintings an artist has to live much longer, but it's worth it. In frame it looks so gentle and light. My mom likes it. :)

Acrylics on canvas panel 50cm x 40 cm.

* * *
Tento obraz jsem namalovala pro mamku k narozeninám. Nezdá se to, ale vyžadoval hodně práce i času. S velkými obrazy malíř musí žít déle, ale stojí to za to. V rámu vypadá lehce a jemně. Mamce se líbí. :)

Akryly na sololitu potaženém plátnem 50cm x 40cm.

Flowers look almost abstract. - Květy vypadají až abstraktně.

August 14, 2013

Prints - Giclée

Yesterday I finally found a printing house that met all my expectations in terms of cooperation and quality of printing. I needed to print out two of my digital paintings and I have to say that beautiful prints I've never seen. Such saturation, depth, flawless quality, all that on extra quality Somerset paper .... simply beautiful. Perfection.

So if a client wishes such as giclée of my digital work, I can guarantee top quality ...ehm well, this great printing house specializing in fine art printing www.dotornot.eu . I recommend this place in Prague for those who requires top-notch quality .
* * *

Včera jsem konečně našla tiskárnu, která splnila všechna moje očekávání, co do přístupu tak kvality tisku. Potřebovala jsem vytisknout dvě z mých digitálních maleb a musím říct, že krásnější výtisky jsem v životě neviděla. Taková sytost barev, hloubka, bezchybná kvalita, to vše na extra kvalitním Somerset papíře....prostě nádhera. Dokonalost. 

Takže pokud by si klient přál například výtisk z mé digitální tvorby, mohu zaručit top kvalitu...tedy tato skvělá tiskárna zaměřující se na umělecký tisk www.dotornot.eu . Tuto pražskou službu doporučuji všem, kteří požadují *top-notch* kvalitu.


Creation and Curiosity as giclée prints - Vznik a Zvědavost vytištěné 

Perfection. - Dokonalost.

August 6, 2013

India Ink

Work with India ink perhaps has no boundaries and that color ... or the absence of color, or mix of all colors at once? (maybe) ... is unsurpassed. My concept was rather abstract, but in each abstraction there is a piece of reality or just a bit of imagination. :)
Each picture is painted with india ink on paper, measurements: 10 cm x 15 cm.

* * *
Práce s čínskou tuší snad nemá hranic a ta barva ... teda absence barvy anebo jde o všechny barvy naráz?(snad) ...je nepřekonatelná. Šlo mi spíše o abstraktní pojetí, přesto je v každé abstrakci kus reality anebo jen troška představivosti. :)
Každý obrázek je malován čísnkou tuší na papír o rozměrech 10cm x 15cm.


Trees? - Stromy?

This would be a nice triptych. - Z těchto by mohl být hezký triptych.