April 29, 2013

Testing PaintsIt's certainly a year since I made this sampler of different kinds of paints. Swatches are on watercolor paper and I must say that helped me a lot. All paints are from one manufacturer Royal Talens (my favorite brand). I knew that oil paints are not used on paper, but I did not know exactly what will happen to them.

In short Acrylics passed perfectly, Gouache I can not use in coarse layer (when drying, coarse layer starts to crackle). And oil paint / oil paint mixable with water ... never ever use on nongessoed paper! Gesso is needed for oil paints.

* * *

Už je to jistě rok, co jsem si vyrobila tenhle vzorník různých druhů barev. Vzorník je na akvarelovém papíře a musím říct, že mi hodně pomohl. Všechny barvy jsou od jednoho výrobce Royal Talens (moje oblíbená značka). Věděla jsem, že olejové barvy se nepoužívají na papír, ale nevěděla jsem, co přesně se s nimi stane.

Ve zkratce akrylové barvy prošly na výbornou, temperky nesmím používat v hrubé vrstvě (při vysychání začne hrubá vrstva praskat). A olejovky/olejovky ředitelné vodou ... nikdy, nikdy, nikdy je nepoužívat na nenašepsovaný papír! Šeps je důležitý pro olejové barvy.
Oils - OlejovkyAs you can see almost no oil in the surrounding of paints, the paper absorbs oil during months.  Even though paint looks dried, oil is still slightly expanding (which apparently never dries out completely).
* * *
Jak vidíte skoro žádný olej v okolí barvy, papír olej nasákne v průběhu dlouhých měsíců. Ikdyž už je barva zaschlá, olej se pořád lehce rozšiřuje (ten zřejmě úplně nevyschne nikdy).freshly coated paints on paper - čerstvě nanesená barva na papíře

After a year. - Po roce.


Gessoed paper have diffrent texture than original. - Našepsováním získá papír jinou texturu.


Painted portrait with H2Oils (water mixable oil paints) on gessoed paper. (One year old)
The perfect result. No oil off track.
-
Portrét namalovaný H2Oils (olejovky ředitelné vodou) na našepsovaném papíře. (Rok staré)
Perfektní výsledek. Žádný olej mimo stopu.

April 14, 2013

Acrylic Painting - Bound by Time


It's true, time flies and we are all bound by it ...
For a hundred years we will not be here ... perhaps a fading face on an old photo ...

Acrylics on paper 13cm x 15cm.
* * *
Je to tak, čas letí a my všichni jsme jím vázáni...
Za sto let už tady nebudem...snad jen blednoucí tvář na staré fotografii...

Akryly na papíře 13cm x 15cm.


Bound by Time - Vázáni časem


April 11, 2013

Small abstract studies

It's time to try new things, to change approach, to look at things differently, just a little springy wake up. I have so many paintings in progress, but I have to find time for other notions. I am dealing with many old-new ideas, trying out new techniques, mediums, materials., .. This applies to both traditional and digital field of my interest.

Here I have a few small studies, rather abstract, serving as suggestions for future much larger paintings. It's pleasure to work with them, I will give them more space in the future. The combination of drawing and painting is rewarding. And so I can experiment alot :).

Media I have used : Acrylic paints, watercolor crayons, chalk, permanent markers.


* * *
Je na čase zkoušet nové věci, pozměnit přístup, dívat se na věci jinak, prostě se trošku jarně probudit. Mám tolik obrazů rozpracovaných, ale přesto si musím najít čas na další nápady. Zabývám se staronovými myšlenkami, zkouším nové techniky, média, materiály,.. platí to pro tradiční i digitální pole mého zájmu.

Mám tady několik malých studií, spíše abstraktních, sloužící jako návrhy na pozdější, mnohem větší malby. Dobře se na nich pracuje, dám jim v budoucnu více prostoru. Kombinace kresby a malby je obohacující. A můžu tak experimentovat do aleluja :).

Použitá média : Akrylové barvy, akvarelové pastelky, křída, permanentní fixy.