August 6, 2013

India Ink

Work with India ink perhaps has no boundaries and that color ... or the absence of color, or mix of all colors at once? (maybe) ... is unsurpassed. My concept was rather abstract, but in each abstraction there is a piece of reality or just a bit of imagination. :)
Each picture is painted with india ink on paper, measurements: 10 cm x 15 cm.

* * *
Práce s čínskou tuší snad nemá hranic a ta barva ... teda absence barvy anebo jde o všechny barvy naráz?(snad) ...je nepřekonatelná. Šlo mi spíše o abstraktní pojetí, přesto je v každé abstrakci kus reality anebo jen troška představivosti. :)
Každý obrázek je malován čísnkou tuší na papír o rozměrech 10cm x 15cm.


Trees? - Stromy?

This would be a nice triptych. - Z těchto by mohl být hezký triptych.

No comments:

Post a Comment