September 30, 2013

Acrylic Painting - Breeze

No matter where you are currently, when soft breeze lightly promise you the next season ... The temperature, smell ... bring joy.

I stayed at illustrative processing, as in my preceding figures.
Acrylics on paper 21 cm x 30 cm (A4).
* * *
Nezáleží na tom, v kterém ročním období se zrovna nacházíte, když vás ovane lehký příslib další sezóny ... Ta teplota, vůně ... přinášejí radost.

Zůstala jsem u ilustrativního zpracování, jako v mých předcházejích obrázcích. 
Akryly na papíře 21cm x 30cm (A4).Initial sketch - Počáteční skica

Breeze - Vánek

September 11, 2013

Acrylic illustrations - Boy and Girl

It was nice to work on these illustrations, they are thematically relieved, colorful, playful, ... just fine. :) Each with slightly different processing ... interestingly, both approaches work. Superb.

Acrylic on paper 15 cm x 20 cm.

* * *
Bylo příjemné pracovat na těchto ilustracích, jsou tematicky odlehčeny, pestré, hravé, ... prostě fajn. :) Každá s lehce rozdílným zpracováním,... zajímavé, oba přístupy fungují. Supr.

Akryly na papíře 15cm x 20cm. 


Boy - Kluk

Detail
Girl - Holka

Detail

August 30, 2013

Acrylic Painting - Horse

I am testing new acrylic paints, brand Liquitex. They are slightly different than Talens acrylics. I can work with them well, in the end, it feels like if I painted with gouache. Image has a lot of light in it (how is it possible, I do not know ... maybe a new composition, color choice, who knows.). Paint dries to matte film, it suits me. Definitely I will use them and maybe I will try a different manufacturer. It's nice to try something new again, whether it is style, aproach or media.

Acrylics on paper 15cm x 20cm.
* * *
Testuji nové akrylové barvy značky Liquitex. Jsou jiné než akryly od Talens, co výrobce, to jiný produkt. Pracuje se mi s nimi dobře, ve výsledku mám pocit, jako kdybych malovala s temperkami. Obrázek působí hodně světle (jak je to možné, netuším... snad nové složení, výběr barev, kdo ví.). Barvičky zasychají do matného filmu, to mi vyhovuje. Rozhodně je budu používat a možná zkusím i jiné výrobce. Je fajn zase vyzkoušet něco nového, ať už jde o techniku, přístup nebo média.

Akryly na papíře 15cm x 20cm.
Acrylic Painting - Peonies

This picture I painted for my mom's birthday. It does not seem, but required a lot of work and time. With large paintings an artist has to live much longer, but it's worth it. In frame it looks so gentle and light. My mom likes it. :)

Acrylics on canvas panel 50cm x 40 cm.

* * *
Tento obraz jsem namalovala pro mamku k narozeninám. Nezdá se to, ale vyžadoval hodně práce i času. S velkými obrazy malíř musí žít déle, ale stojí to za to. V rámu vypadá lehce a jemně. Mamce se líbí. :)

Akryly na sololitu potaženém plátnem 50cm x 40cm.

Flowers look almost abstract. - Květy vypadají až abstraktně.

August 14, 2013

Prints - Giclée

Yesterday I finally found a printing house that met all my expectations in terms of cooperation and quality of printing. I needed to print out two of my digital paintings and I have to say that beautiful prints I've never seen. Such saturation, depth, flawless quality, all that on extra quality Somerset paper .... simply beautiful. Perfection.

So if a client wishes such as giclée of my digital work, I can guarantee top quality ...ehm well, this great printing house specializing in fine art printing www.dotornot.eu . I recommend this place in Prague for those who requires top-notch quality .
* * *

Včera jsem konečně našla tiskárnu, která splnila všechna moje očekávání, co do přístupu tak kvality tisku. Potřebovala jsem vytisknout dvě z mých digitálních maleb a musím říct, že krásnější výtisky jsem v životě neviděla. Taková sytost barev, hloubka, bezchybná kvalita, to vše na extra kvalitním Somerset papíře....prostě nádhera. Dokonalost. 

Takže pokud by si klient přál například výtisk z mé digitální tvorby, mohu zaručit top kvalitu...tedy tato skvělá tiskárna zaměřující se na umělecký tisk www.dotornot.eu . Tuto pražskou službu doporučuji všem, kteří požadují *top-notch* kvalitu.


Creation and Curiosity as giclée prints - Vznik a Zvědavost vytištěné 

Perfection. - Dokonalost.

August 6, 2013

India Ink

Work with India ink perhaps has no boundaries and that color ... or the absence of color, or mix of all colors at once? (maybe) ... is unsurpassed. My concept was rather abstract, but in each abstraction there is a piece of reality or just a bit of imagination. :)
Each picture is painted with india ink on paper, measurements: 10 cm x 15 cm.

* * *
Práce s čínskou tuší snad nemá hranic a ta barva ... teda absence barvy anebo jde o všechny barvy naráz?(snad) ...je nepřekonatelná. Šlo mi spíše o abstraktní pojetí, přesto je v každé abstrakci kus reality anebo jen troška představivosti. :)
Každý obrázek je malován čísnkou tuší na papír o rozměrech 10cm x 15cm.


Trees? - Stromy?

This would be a nice triptych. - Z těchto by mohl být hezký triptych.

July 18, 2013

Titmice and Chickadees

This darker picture of chickadees I painted almost three years ago and for a long time it has disturbed my mind, so I decided to change it. It was painted with acrylics on masonite and due to this combination I was able to repaint it. Originally a lot of dark and blank painting changed to more fresher, brighter, illustrative version. I also paid great attention to species details.
* * *
Tento tmavší obraz  sýkorek jsem namalovala už skoro před třemi lety a dlouho mi ležel v žaludku, tak jsem se rozhodla ho změnit. Byl namalován akryly na sololitu a právě tato kombinace mi dovoluje se po letech k němu vrátit a přemalovat ho. Z původně hodně tmavého a prázdného obrazu se mi podařilo vytvořit lehčí, světlejší, ilustrativnější verzi. Věnovala jsem velkou pozornost také druhovým detailům.


Before repaint - Před přemalováním
After repaint - Po přemalování
Mountain Chickadee
Tuffed Titmouse
Black-cap Chickadee
Oak Titmouse
Bridled Titmouse


June 16, 2013

Playing with Solder

When I went through toolbox, I found a solder with a nice, accurate tip. Well, what kind of artist would I be if I would not expand my horizons? :) It was a good idea to burn the outline, but the result is not good enough. Solder feels awkward and clumsy in my hands. I could not echieve fine outline and the smell when the tip touches the paper or wood ... bleh ... certainly does not smell like fire. Utilization I can see in mixed media, where solder can be used for the burning of certain area or for making some kind of  stamps (like linecut).
* * *
Když jsem procházela nářadí, narazila jsem na pájku s hezkým, přesným hrotem. No co bych to byla za kumštýře, kdybych si nechtěla rozšířit obzory? :) Nápad to byl dobrý, vypálit obrys, ale výsledek nic moc. S pájkou se mi pracuje těžce, v mých rukou je neohrabaná, těžkopádná. Přesné táhlé linie jsem ani za nic nemohla docílit a ten zápach, když se hrot dotkne papíru nebo dřeva... bleh... rozhodně nevoní jako ohniště. Využití vidím spíše ve smíšených médiích, tam lze použít pájku pro vypálení určitých míst,  pro výrobu jakýchsi  štočků, razítek, kde je výsledný otištěný obrys bílý (něco jako linoryt).

May 14, 2013

Rediscovering Inks

It's been a long time since I last worked with inks and it is strange how something one left (forgot) a long time ago, brings a new dimension to the rediscovery. :) Time changes everything even look at the same thing.

The saturation ... is unsurpassed, refreshing. I used ink traditionally as part of drawing, then began to combine them with each other and finally mixed into acrylic paints. Everything is possible!

Collapse - mixed media (acrylics, inks) on paper 21cm x  17cm.
Structures - mixed media (acrylics, inks, markers) on paper 21,5cm x 21,5.

* * *
Už je to dávno, co jsem naposledy pracovala s tuší a je zvláštní, jak něco, co člověk opustil(zapomněl) už dávno, přináší nový rozměr po znovuobjevení. :) Čas všechno mění i pohled na stejnou věc. 

Ta sytost ... je nepřekonatelná, osvěžující. Použila jsem tuše tradičně, jako součást kresby, pak začala míchat mezi sebou a nakonec vmísila do akrylových barev. Všechno jde!

Pád - smíšená média (akryly, tuše) na papíře 21cm x 17cm.
Struktury - smíšená média (akryly, tuše, fixy) na papíře 21,5cm x 21,5cm.

Collapse - Pád

Structures - Struktury
Detail


April 29, 2013

Testing PaintsIt's certainly a year since I made this sampler of different kinds of paints. Swatches are on watercolor paper and I must say that helped me a lot. All paints are from one manufacturer Royal Talens (my favorite brand). I knew that oil paints are not used on paper, but I did not know exactly what will happen to them.

In short Acrylics passed perfectly, Gouache I can not use in coarse layer (when drying, coarse layer starts to crackle). And oil paint / oil paint mixable with water ... never ever use on nongessoed paper! Gesso is needed for oil paints.

* * *

Už je to jistě rok, co jsem si vyrobila tenhle vzorník různých druhů barev. Vzorník je na akvarelovém papíře a musím říct, že mi hodně pomohl. Všechny barvy jsou od jednoho výrobce Royal Talens (moje oblíbená značka). Věděla jsem, že olejové barvy se nepoužívají na papír, ale nevěděla jsem, co přesně se s nimi stane.

Ve zkratce akrylové barvy prošly na výbornou, temperky nesmím používat v hrubé vrstvě (při vysychání začne hrubá vrstva praskat). A olejovky/olejovky ředitelné vodou ... nikdy, nikdy, nikdy je nepoužívat na nenašepsovaný papír! Šeps je důležitý pro olejové barvy.
Oils - OlejovkyAs you can see almost no oil in the surrounding of paints, the paper absorbs oil during months.  Even though paint looks dried, oil is still slightly expanding (which apparently never dries out completely).
* * *
Jak vidíte skoro žádný olej v okolí barvy, papír olej nasákne v průběhu dlouhých měsíců. Ikdyž už je barva zaschlá, olej se pořád lehce rozšiřuje (ten zřejmě úplně nevyschne nikdy).freshly coated paints on paper - čerstvě nanesená barva na papíře

After a year. - Po roce.


Gessoed paper have diffrent texture than original. - Našepsováním získá papír jinou texturu.


Painted portrait with H2Oils (water mixable oil paints) on gessoed paper. (One year old)
The perfect result. No oil off track.
-
Portrét namalovaný H2Oils (olejovky ředitelné vodou) na našepsovaném papíře. (Rok staré)
Perfektní výsledek. Žádný olej mimo stopu.

April 14, 2013

Acrylic Painting - Bound by Time


It's true, time flies and we are all bound by it ...
For a hundred years we will not be here ... perhaps a fading face on an old photo ...

Acrylics on paper 13cm x 15cm.
* * *
Je to tak, čas letí a my všichni jsme jím vázáni...
Za sto let už tady nebudem...snad jen blednoucí tvář na staré fotografii...

Akryly na papíře 13cm x 15cm.


Bound by Time - Vázáni časem


April 11, 2013

Small abstract studies

It's time to try new things, to change approach, to look at things differently, just a little springy wake up. I have so many paintings in progress, but I have to find time for other notions. I am dealing with many old-new ideas, trying out new techniques, mediums, materials., .. This applies to both traditional and digital field of my interest.

Here I have a few small studies, rather abstract, serving as suggestions for future much larger paintings. It's pleasure to work with them, I will give them more space in the future. The combination of drawing and painting is rewarding. And so I can experiment alot :).

Media I have used : Acrylic paints, watercolor crayons, chalk, permanent markers.


* * *
Je na čase zkoušet nové věci, pozměnit přístup, dívat se na věci jinak, prostě se trošku jarně probudit. Mám tolik obrazů rozpracovaných, ale přesto si musím najít čas na další nápady. Zabývám se staronovými myšlenkami, zkouším nové techniky, média, materiály,.. platí to pro tradiční i digitální pole mého zájmu.

Mám tady několik malých studií, spíše abstraktních, sloužící jako návrhy na pozdější, mnohem větší malby. Dobře se na nich pracuje, dám jim v budoucnu více prostoru. Kombinace kresby a malby je obohacující. A můžu tak experimentovat do aleluja :).

Použitá média : Akrylové barvy, akvarelové pastelky, křída, permanentní fixy.