September 23, 2016

Boys and Girls - Digital Linearts

Few linearts to which I return time to time, just to add another figure or face. Serves perfectly as a warm-up / doodle. Beforehand I was not good at lineart, and now I am enjoying it. Everything is changing and especially ourselves, even though we feel that it is not our case. Just look back ... months, years back and assess yourselves objectively. Change is inevitable. Just do not be afraid.

"Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them, that only creates sorrow." - Lao Tzu

* * *

Linearty, ke kterým se občas vracím, abych přidala další postavu anebo tvář. Slouží skvěle jako warm-up/doodle. Dříve mi lineart vůbec nešel a dnes si ho užívám. Všechno se mění a hlavně my sami, ikdyž máme pocit, že nikoliv. Stačí se ohlédnout, ... měsíce, roky nazpět a objektivně posoudit sebe sama. Změna je nevyhnutelná. Hlavně se nebát.

"Život je sérií přirozených a spontánních změn. Nebraňte jim, neboť to přináší žal." - Lao-c'August 27, 2016

Acrylics vs Oils

I always wondered what is the difference between a picture painted with acrylic paints and picture painted with oil paints  . So I tried it. :) I can see the biggest difference in technique / approach to these mediums, and the perceived depth of the layers of paint. Each medium requires a different treatment, each brings advantages and disadvantages, and also depends on a theme or what are we trying to express ... but the result we can achieve is very similar. Judge for yourself.

* * *

Vždycky mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi obrázkem malovaným Akryly a obrázkem malovaným Olejovými barvami. Tak jsem to prostě vyzkoušela. :) Největší rozdíl vidím v technice/přístupu k těmto médiům a ve vnímané hloubce vrstev barvy. Každé médium vyžaduje jiné zacházení, každé přináší výhody a nevýhody, záleží také na tom o jaké téma jde, co a jak se snažíme vyjádřit ... ale ve výsledku můžeme dosáhnout velmi podobných výsledků. Posuďte sami.


Ferret - Fretka

Acrylics on paper / Oils on canvas panel
Akryly na papíře / Olej na destičce s plátnemJuly 25, 2016

Traditional painting - The Landscape - commission

I recently got a commission for a bigger landscape and I'm glad for it. For the first time I painted in oils on a larger canvas, and I had an opportunity to try out this medium with all the trimmings. The format was 70 cm x 50 cm and I had a lot of freedom within. The theme was the mountains, water, quiet and peace. Precisely the reasons why we are going to the countryside. :) The work on this commission took me about two months, the oils cannot be rushed, but it has its pros, I had the opportunity to think more about nature, life and the medium itself. As always, a great experience.

Landscape 70cm x 50cm, oils on canvas.
* * *

Nedávno jsem dostala zakázku na větší krajinku a jsem za ni moc ráda. Poprvé jsem malovala olejem na větší plátno a mohla jsem si tak vyzkoušet toto médium se vším všudy. Formát byl 70cm x 50cm a já měla celkem volnou ruku. Tématem  byly hory, voda, klid a mír. Přesně to, proč chodíme do přírody. :) Práce na této zakázce mi trvala asi dva měsíce, olej se prostě nedá uspěchat, ale má to své klady, měla jsem tak možnost více se zamyslet nad přírodou, životem i samotným médiem. Jako vždy, výborná zkušenost.

Krajina 70cm x 50cm, olej na plátně.


Landscape - KrajinaJune 16, 2016

Traditional Painting - Still life with Peonies

It was time to open that Pandora's box, in which there are several tubes of oil paint. One would think : "No big deal, almost everybody use oil paint." Perhaps in every household hangs at least one oil painting, even just a little landscape as an inheritance from grandparents. ... That is true, but not to be fooled by seemingly common media, is in place. Whether before or after I touched it for the first time, the only possilbe way to approach this medium is with respect.

Still life with Peonies, oils on masonite 40cm x 30cm.

* * *

Už bylo na čase otevřít tu Pandořinu skříňku, v které se nachází několik tub olejových barev. Jeden by si moh myslet: "Vždyť vo nic nejde, trocha voleje, ten přeci používá kdekdo." Snad v každé domácnosti visí aspoň jeden olej, ikdyby jen malá krajinka po babičce. ... To je sice pravda, ale nenechat se zblbnout zdánlivou všedností tohoto média, je na místě.  Ať už předtím anebo potom, co jsem na něj poprvé šáhla, se k oleji stavím jen jediným možným způsobem, s respektem. 

Zátiší s pivoňkami, olej na sololitu 40cm x 30cm.

April 12, 2016

Digital Painting - Guardian of the Forest - remake

It happened so that the client wanted the print of Guardian of the Forest, but this is one of my first images digitally painted, and it was not big enough for quality printing. So I decided that I will paint it again, of course freely, it made no sense to just stick with the original picture, because my work same as myself, is evolving. It's nice to see what changes over time ... few realize the passage of time and what it brings ... fascinating. ^.^

* * *

Stalo se to tak, že si klientka přála výtisk Strážkyně lesa, ale ta jako jedna z mých prvních obrázků digitálně, neměla dostatečně velké rozlišení pro tisk. Tak jsem se rozhodla, že ji namaluji znova, samozřejmě volněji, nemělo smysl se přesně držet původního obrázku, protože má práce stejně jako já, se vyvíjí. Je fajn vidět, co všechno se mění v průběhu let ... málo si uvědomujem tok času a co všechno sebou přináší ... fascinující. ^.^


Guardian of the Forest - Strážkyně lesa
2012 & 2016


March 25, 2016

March 12, 2016

Pencil Drawings - Owls and Monkeys


One will never get tired of pencil :)
* * *
Tužka se prostě neomrzí :)

Owls - Sovy

Monkeys - Opičky

February 8, 2016

Digital Paintings - Live Your Life

What do these two have in common?
... They are living to the fullest :)

* * *
Co mají tito dva společného?
... žijí naplno :)

At the feet of the master - U nohou mistra

Mia